Технология Memjet Inkjet
ноември 3, 2020
Офсетов печат
ноември 4, 2020

Какво представлява мастилото?

Мастила за полиграфията

Мастилата са основен материал, предназначен за създаване на визуалния образ от печата. Те са много разнообразни, отличават се по своя състав и свойства. Някои от техните характеристики са цвят, вискозитет, лепливост, гланц, прозрачност или покривна способност светлоустойчивост и още. Най-общо състава на едно мастило може да бъде описан със съчетаването на няколко компонента – оцветител (пигменти или багрилни лакове), свързващо вещество (различни видове смоли), трансп. средство (разтворители, разредители, масла) и адитиви (пълнители сикативи, антиоксиданти, восъци). Обединяването на всички тези компоненти в едно цяло, очертава крайният продукт мастилото като много сложна дисперсна система. За да разберем колко точно сложни са тези системи трябва да знаем, че според общите представи веществата в природата могат да се намират в три състояния – твърдо, течно и газообразно. Съвкупност от няколко невзаимодействащи помежду си вещества, в едно или няколко състояния представлява система. Към тях се причисляват и дисперсните системи.

Пигменти.

Един от съставните компоненти на мастилото, който определя оцветяването са пигментите. Наименованието им произлиза от латински . Pigmentum – боя. Това са фини дисперсни прахове (черни, бели или цветни), неразтворими във вода, масла, органични и други разтворители, които се използват при производството на мастилото. По състав те се делят на органични и неорганични, а по произход на природни и синтетични. Синтетичните се получават от преработка на нефта. В днешни дни природни пигменти почти не се използват. Важни характеристики на пигментите са тяхното тегло, степен на дисперност (размер на частиците), покривна способност и омокряне.

Черни пигменти

Най-използваното мастило в печатната индустрия е черното. Пигментът за това мастило са черните сажди, които най-често представляват технически въглерод (сажди). Този въглерод се получава при изгаряне на природни газове, но по различен технически начин. В зависимост от начина на получаване се добиват канални сажди, газови сажди и окислен технически въглерод.

Цветни пигменти

Тази група от пигменти се състои основно от неразтворими във вода, киселинни и алкални оцветени съединения. Тези вещества се групират в класове в зависимост от общността на хромофорната система. Според това каква хромофорна система имат се различават следните основни класове пигменти за цветни мастила: азобагрилни, арилметанови, ксантенови, фталоцианинови и други.

Пигменти за триадни мастила

Те заемат особено положение, тъй като с тях се произвеждат мастилата за 4-цветен печат и е нужно да съотвестват на международни стандарти за определена спектрална характеристика. Тъй като те няма как да бъдат съвършени към триадата се присъединява и черното мастило – CMY+K (Cyan, Magenta, Yellow + Black). Най-важните изисквания към този вид пигменти са поставени именно поради приложението им като триадни мастила, а именно:

  • точни спектрални характеристики
  • прозрачност
  • интензивност, ако е възможно без оттенък
  • светлоустойчивост, водоустойчивост, киселинно и алкално устойчивост
  • добри печатно-технически свойства

Най – използваните триадни мастила са:

Cyan – меден фталоцианин, син пигмент.
Magenta – азобагрилен рубинов лак.
Yellow – жълти диарилови пигменти.

Подцветки

Те са силно концентирани пигменти или багрила, които се използват за неутрализиране на нежелателен оттенък на основния пигмент в мастилото.

Други пигменти са флуоресцентни багрилни лакове, бели и цветни неорганични пигменти,

Свързващи вещества

Свързващите вещества и свойствата им имат отражение предимно в тези свойства и качества на мастилото, които допринасят да се осъществи добър печатен процес. Техните функции са основно:

  • Свързват пигмента в единна, външно еднородна хомогенна маса
  • Определят поведението на мастилото в печатния процес
  • Придават структурно механичните свойства на мастилото – вискозитет, лепливост, течливост и други.

Голямото многобразие от мастила се дължи именно на свързващите вещества. Различните видове свързващи вещества се делят на групи според закрепването им. Видът на свързващото вещество определя механизма на закрепване на мастилото върху субстрата. Този основен белег рефлектира върху съхненето на мастилото.
Наблюдават се съхнене в резултат на химични или физични процеси.

bg_BGBulgarian